Portrait of Siim Tuksam illustrated by Kiyoshi Stelzner